Data: Poniedziałek, 27 Marca 2023 roku. Do końca roku zostało 280 dni.
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Ernest, Ernestyn, Jan, Lidia, Rościmir, Rupert
ul.Warecka 19, 26-660 Jedlińsk      

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

tel. fax: (48) 32-13-021

.:. MENU .:.

 


 

Rozkład jazdy

.:. WYŚLIJ SMS .:.
Wybierz bramkę:
IDEA
PLUS GSM
ERA GSM
 
.:. POGODA .:.
Zobacz jaka dziś jest pogoda w najbliższym mieście-Radomiu
 

.:. PORTALE .:.
Startuj z nami   


Nowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Jedlińsk.

 

Z dniem 01.07.2013 r. Gmina Jedlińsk przejęła odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania.

 

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na odbiór śmieci. 
pobierz deklarację »


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE JEDLIŃSK

» pobierz  2015«


 PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

» czytaj więcej «

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

» czytaj więcej «

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu odbierze odpady komunalne wcześniej dostarczając mieszkańcom:

1. Harmonogram wywozu (pobierz »)
2. Pojemnik na odpady komunalne (zmieszane) - bądź zamiennie worek czarny do czasu otrzymania pojemnika.
3. Worki na odpady zbierane selektywnie - makulatura i opakowania wielomateriałowe – kolor niebieski - opakowania szklane – kolor zielony - tworzywa sztuczne i metale – kolor żółty.
4. Częstotliwość wywozu:
- odpady komunalne - zmieszane: 2 x miesiąc
- odpady segregowane: 1 x miesiąc
5. Opłatę za odbiór odpadów uiszcza się w każdym roku kwartalnie w terminach:
- za I kwartał do 15 lutego,
- za II kwartał do 15 kwietnia,
- za III kwartał do 15 sierpnia,
- za IV kwartał do 15 października.

  

Właściciel nieruchomości otrzyma książeczki wpłat
na poszczególne kwartały.

PROSIMY NIE WPŁACAĆ NA KONTO OGÓLNE URZĘDU GMINY TYLKO NA INDYWIDUALNE KONTA PODANE W INFORMACJI PRZEKAZANEJ DO MIESZKAŃCÓW OSOBIŚCIE

   
   Przypominamy, o konieczności składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk – termin upłynął dnia 28 lutego 2013r. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostali wytwórcy odpadów komunalnych (osoby prowadzące działalność gospodarczą właściciele posesji letniskowych, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, itp.) mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym przewoźnikiem wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub gminną jednostką organizacyjną (Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku pok. 11 i 11a; tel. 48 32 13 098.

 

   Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Jedlińsk w pierwszym okresie jego obowiązywania będzie dotyczył tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH. Natomiast właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jedlińsk) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą musieli zawierać indywidualnych umów na wywóz odpadów.

Rada Gminy Jedlińsk ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i kształtuje się następująco:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami segregowanymi wynosi: 6 zł miesięcznie od mieszkańca

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi wynosi: 12 zł miesięcznie od mieszkańca.

Podstawą naliczania opłaty jest DEKLARACJA złożona przez właściciela nieruchomości zamieszkałej określająca m. in. liczbę osób rzeczywiście zamieszkujących. Właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma deklarację (tutaj można pobrać deklarację do wypełnienia),  którą jest zobowiązany rzetelnie wypełnić i złożyć do Urzędu Gminy w Jedlińsk. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają  deklarację do Urzędu Gminy w Jedlińsku. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Jedlińsk w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.).

 

Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie Jedlińsk - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Radomiu, przyjęty stosowną uchwałą Nr XVIII/49/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. przez Radę Gminy w Jedlińsku

 

Równocześnie przypomina się:

1. Właściciel nieruchomości zabudowanej, gdzie istnieje możliwość techniczna podłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej jest zobowiązany do dokonania przedmiotowego podłączenia.

2. Właściciel nieruchomości zabudowanej nie mający możliwości technicznej podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy, opróżniany systematycznie przez uprawnioną jednostkę, co musi być potwierdzone stosownym dokumentem (np. fakturą), bądź w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

 

Dokumenty do pobrania:
1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wzór wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość.
4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk.

 

Copyright by Gmina Jedlińsk - Wszystkie prawa zastrzeżonee
Zoptymalizowano dla min.: 800x600 16M, MSIE 4+. Wykonanie: Krzysiek